Normativa general del Càmping Riberies

NORMATIVA GENERAL CÀMPING RIBERIES

DRET D’ADMISSIÓ

La direcció es reserva el dret d’admissió.

Tota persona que s’inscrigui i accedeixi al Càmping estarà obligada a complir aquest reglament. En cas d’incompliment d’alguna d’aquestes normes, la direcció podrà prendre les mesures oportunes per fer-les efectives, convidant-los a abandonar el càmping i si no ho fessin seran expulsades. El titular serà responsable de tots els actes que siguin imputables a ell i els seus acompanyants.

La inscripció es formalitzarà al moment de l’arribada, havent de declarar tots els conceptes subjectes de pagament, qualsevols variació posterior haurà de ser comunicada immediatament a la recepció. Forma part d’aquest reglament tota disposició particular del Càmping que exposi públicament.

El client i tots els seus acompanyants majors de 16 anys han de portar el DNI (o carta d’identitat d’un altre país), passaport o permís de residència.

ACCÉS AL CÀMPING

Només es permetrà l’entrada a aquelles persones que vinguin amb l’equip mínim necessari i que vulguin practicar l’activitat d’acampada. No s’admetrà l’entrada als menors de 18 anys que no vinguin acompanyats, o amb l’autorització d’una persona major d’edat que es faci responsable de la seva conducta. Els pares o acompanyants de menors es faran responsables dels danys o accidents que poguessin causar durant la seva estada.

L’horari de tancament de la barrera i circulació de vehicles és de 23:00 hores a 08:00 hores.

L’hora d’arribada serà a partir de les 12:00 hores i la sortida fins les 12:00 hores, deixant la parcel·la en perfecte estat, neta i endreçada. Pel que fa als bungalous o glamping, l’arribada serà a partir de les 16:00 hores i la sortida abans de les 12:00 hores. Si preveu que la seva arribada serà posterior a les 21:00 hores, haurà d’avisar amb antelació per telèfon o email.

El pagament de l’estada es farà per avançat a la recepció del càmping.

TARIFES I RESERVES

Les tarifes es troben exposades a la recepció. Els preus s’aplicaran d’acord amb el número de nits pernoctades. La jornada de càmping acaba a les 12:00 hores. Les sortides posteriors a les 12:00 hores suposaran una jornada més.

L’anul·lació de una reserva, en cas de no fer-ho amb 15 dies d’antelació, no donarà dret a cap devolució.

La tarifa de bungalou inclou l’aparcament d’un vehicle en el recinte del càmping. Pel que fa a les parcel·les, s’aplicaran les tarifes per cada concepte contractat: tenda, caravana, autocaravana, furgoneta tipus camper, cotxe, moto i persones. En cas d’entrar el vehicle, ha d’estar estacionat dins de la mateixa parcel·la.

VISITES

Totes les visites han d’inscriure’s a la recepció, dipositant un document d’identificació. S’haurà d’informar del número de parcel·la visitada, persona de contacte i número de visitants. La recepció haurà d’autoritzar prèviament l’entrada de familiars i amics. En funció l’ús que es faci de les instal·lacions s’aplicarà la tarifa vigent.

HORES DE SILENCI

Les hores de silenci són de 24:00 hores a 8:00 hores, tampoc estarà permesa la circulació de cap tipus de vehicle.

El volum de tots els aparells de so ha de ser l’adequat per no molestar als altres campistes.

EMPLAÇAMENT

Està terminantment prohibit canviar d’emplaçament o ocupar una plaça addicional sense haver consultat prèviament a recepció. El personal de recepció els indicarà l’emplaçament a utilitzar i els donarà les instruccions per la seva correcte instal·lació.

El vehicle ha d’estar estacionat dins de la parcel·la.

Està totalment prohibit instal·lar paravents, fer rases, lligar filferros o altres materials que puguin ferir als arbres, inclús quan es tracti d’arbres adults. Igualment està prohibit penjar roba, tovalloles o altres objectes a les tanques de separació o de seguretat.

La parcel·la ha d’estar neta i en perfectes condicions durant l’estada al càmping i en finalitzar-la. En cas contrari, la direcció del càmping aplicarà un cost addicional per despeses de neteja i reparació.

CONSTRUCCIÓ

Està expressament prohibida la construcció d’estructures fixes addicionals.

FALTA DE PAGAMENT

La falta de pagament, pot donar lloc a l’expulsió del càmping , quedant com a garantia de cobrament la caravana, tenda, autocaravana o furgoneta. Transcorreguts 2 mesos es considerarà abandonament, pel que passarà a ser propietat del càmping. El càmping quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament posterior.

CIRCULACIÓ DE VEHICLES

La velocitat màxima permesa és de 10 km/h. Amb la finalitat de no molestar el descans dels campistes es prega no utilitzar el vehicle en hores de descans i es prohibeix la circulació de cap tipus de vehicle durant les hores de silenci de 24:00 hores a 8:00 hores.

PISCINA

Tot campista té dret a un tiquet diari, que li dóna dret a l’ús de la piscina municipal, situada al mateix poble de Llavorsí, durant el període que aquesta roman oberta.

ANIMALS DOMÈSTICS

Admetem animals domèstics (s’haurà de comunicar a la recepció)sempre que no causin molèsties, en cas contrari no seran admesos al càmping i es mantinguin dins els límits de la parcel·la ocupada. És obligatori portar les mascotes lligades i acompanyades. Està prohibit deixar les mascotes sense lligar i soles a la parcel·la, mobil home i al càmping. Per a les seves necessitats hauran de treure-les fora del càmping, en el cas que ho fessin dins del recinte, el propietari haurà de recollir-les. Els propietaris dels animals seran responsables dels perjudicis que aquests puguin ocasionar i l’incompliment d’aquestes normes serà motiu d’expulsió sense dret a devolució de l’import abonat. Hauran de portar la tarja sanitària corresponent. En el cas de gossos declarats potencialment perillosos segons la Llei 10/99 de 30 de juliol de la Generalitat de Catalunya, hauran de tindre l’assegurança corresponent i portar-los amb morrió. Està totalment prohibit l’entrada d’animals als edificis del càmping, serveis, bugaderia…

ASSEGURANCES

La direcció declina tota responsabilitat eventual en cas de robatori, accident o danys a coses o persones per tercers. De la mateixa manera no respon de danys causats per tempestes, incendi o casos de força major. Cada campista ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil a tercers.

FONTS I RENTADORS

Els rentadors seran utilitzats només per rentar roba i plats i es procurarà deixar-los tan nets com sigui possible.

WC QUÍMIC

És obligatori l’ús dels corresponents dipòsits i aquests només poden ser buidats al lloc destinat a tal efecte, situat a l’exterior de l’àrea de serveis.

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Queda totalment prohibit la utilització de més d’una connexió de llum per parcel·la, a menys que hi hagi autorització per part de la direcció o s’hagi contractat més d’una. Si es trobés en una revisió una connexió sense autorització o la manipulació de les connexions, s’imposarà una sanció de 200,00€.

CARTELLS

Queda totalment prohibit penjar cartells al mobiliari o arbres del càmping.

BARBACOES

No està permés utilitzar barbacoes dins la parcel·la, només es pot fer foc a la barbacoa fixe del càmping. NO LLENÇAR LES BRASES ENCESES O CALENTES ALS CONTENIDORS. No llençar burilles o cigarretes a terra. Prohibit encendre sobre el terreny qualsevol tipus de foc.

DEIXALLES

Al Pallars Sobirà, es realitza recollida selectiva, pel que separin els seus residus i els dipositin als contenidors corresponents situats al recinte del càmping. Allà hi trobaran instruccions sobre com efectuar una correcta separació dels mateixos. Si tenen dubtes o teniu un residu per al qual no hi ha contenidor, demaneu suport al personal del càmping.

Als contenidors, no es poden llençar brases i cendres enceses de les barbacoes. Està prohibit llençar oli de la cuina pels desaigües o les piques. Tampoc es poden vessar líquids contaminants i brossa a la parcel·la.

ANOMALIES

Cal avisar a recepció en cas que observeu qualsevol anomalia en els funcionament de les instal·lacions i sempre que alguna persona faci un mal ús o trenqui les normes lògiques de convivència.

INSTAL·LACIONS

Mantinguin les zones comuns netes. Està prohibit estendre roba als lavabos així com connectar-hi dispositius electrònics, en el cas de trobar cap aparell electrònic, que no tingui a veure amb la higiene, com pot ser un assecador, maquineta d’afaitar… s’aplicarà una sanció equivalent a la tarifa de connexió elèctrica.

Podeu baixar-vos la normativa general del càmping Descarregar